Privacyverklaring

Korian Jobs

Inhoudsopgave

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring is gemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna “Persoonsgegevens“) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, aangezien deze Uw rechten en plichten ten opzichte van Korian Belgium bevat.

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente tekst is de versie die u terugvindt op de website van Korian Jobs. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen via de website van de aanpassingen.

1.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is Korian Belgium (hierna “Korian Belgium“), met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0869.769.702.

1.3 Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Korian Belgium in overeenstemming met:

  1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens; en/of
  2. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening

Deze privacyverklaring is van toepassing op hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens in het kader van onze “Diensten“, te weten de dienstverlening gerelateerd aan het gebruik van korianjobs.beWebsite” en onze algemene dienstverlening. Ze is dan ook van toepassing op toekomstige bewoners en patiënten, gebruikers van de Website, sollicitanten, vrijwilligers, leveranciers en andere personen die contact met ons opnemen (bijvoorbeeld per mail of telefonisch).

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op bezoekers van onze voorzieningen. De afzonderlijke privacyverklaring voor bewoners is hier beschikbaar.

U bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Echter, wij kunnen niet al onze Diensten aanbieden indien u weigert bepaalde gegevens met ons te delen.

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1 Gegevens die U ons kan meedelen:

CategorieDetailsContext
Gebruikers van de WebsiteNaam, voornaam, e- mailadres, telefoonnummer; Diverse gegevens om op uw verzoek een afspraak of rondleiding te organiseren en om gevolg te geven aan uw vragen of opmerkingen, zoals door u ingevuld.Door het contacteren van Korian Belgium via de formulieren op de Website voor een afspraak, een rondleiding of m.b.t. vragen en opmerkingen; Wij verduidelijken in al onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. Het staat u bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen, tenzij de invoer ervan verplicht is.
SollicitantenContactgegevens, zoals naam, adres, telefoon- of GSM-nummer, e-mailadres; Loopbaanoverzicht, opleidingsoverzicht; Specifieke informatie met betrekking tot de functie en andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt.Door het indienen van een sollicitatie bij Korian Belgium Naast de gegevens die Korian Belgium rechtstreeks van de sollicitant ontvangt, kunnen er ook gegevens toegevoegd worden via uitzendkantoren en selectiekantoren; Ook kunnen wij gegevens toevoegen vanuit informatie afkomstig van LinkedIn.
VrijwilligersContactgegevens, zoals naam, voornaam, adres, e- mailadres en telefoonnummer; Geboortedatum, financiële gegevens en badgegevens; Eventueel foto’s en andere reproducties die verband houden met de activiteiten van Korian Belgium; Eventueel – binnen de wettelijke grenzen – gevoelige gegevens die nodig zijn met het oog op de samenwerking zoals een attest van goed gedrag en zeden.Door het doen van vrijwilligerswerk bij Korian Belgium en het aangaan van een vrijwilligersovereenkomst.

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Korian Belgium verzamelt en verwerkt uw gegevens in de eerste plaats om u optimaal onze Diensten te kunnen aanbieden.

Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw Persoonsgegevens daarnaast enkel voor de volgende doeleinden:

3.1 Algemene doeleinden

CategorieRechtsgrondDoeleinde
   
Gebruikers van de websiteUitvoering van de overeenkomst En waar nodig: gerechtvaardigd belangGegevens van gebruikers van de website worden uitsluitend door ons verwerkt om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
SollicitantenToestemming En waar nodig: gerechtvaardigd belangGegevens van sollicitanten worden verwerkt om met de sollicitant te communiceren en de aanwervingsprocedure vlot te laten verlopen. Binnen Korian Belgium zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor de personen die deze gegevens nodig hebben voor de aanwervingsprocedure.
VrijwilligersUitvoering van de overeenkomstGegevens van vrijwilligers worden verwerkt om contact op te nemen met de vrijwilliger en de communicatie vlot te laten verlopen en ter uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst tussen de vrijwilliger en Korian Belgium. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met: de overheid voor de registratie van kwaliteitsindicatoren; verzekeringsmaatschappijen; het sociaal secretariaat; HR-medewerkers; managers van onze vennootschap en de groep waartoe wij behoren (in binnen- of buitenland); externe consultants en adviseurs.

3.2 Directe marketing

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van Korian Belgium en overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Website met het oog op een beroep op onze Diensten, kan u worden toegevoegd aan de mailinglijst van Korian Belgium. Op die manier mag Korian Belgium uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal alsmede ander materiaal verbonden aan Korian Belgium en haar Diensten te sturen.

U kunt zich op elk moment, gratis en zonder motivatie verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

3.3 Overdracht naar derde partijen

Korian Belgium zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die analyses, marketing en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze Diensten te verbeteren.

Ook kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere vennootschappen van de Korian Belgium groep.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring en garanderen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot Uw Persoonsgegevens wordt nageleefd.

Verder zullen wij uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. We hebben dan ook alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Korian Belgium’s activiteiten waarbij Korian Belgium haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Korian Belgium in faling zou worden verklaard, kunnen Uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Korian Belgium zal u op voorhand inlichten over het feit dat Korian Belgium uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.4 Wettelijke verplichtingen

Het kan voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen u en Korian Belgium.

Indien wij niet meer in staat zijn uw gegevens bij te houden, zullen deze u per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.

Indien u uw recht op verwijdering niet toepast, zullen uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

CategorieBewaartermijn
  
Gebruikers van de websiteGegevens van gebruikers van de Website worden 6 maanden bewaard.
SollicitantenGegevens van sollicitanten worden tot 6 maanden na de beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.
VrijwilligersGegevens van vrijwilligers worden bewaard tot het verstrijken van de verjaringstermijn van enige vordering die (on)rechtstreeks berust op de vrijwilligersovereenkomst met een maximum bewaartermijn van 10 jaar.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1 Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken of om informatie te verstrekken over uw persoonsgegevens. Dit bijvoorbeeld door een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen of te vervolledigen, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig of wanneer u bewaar heeft gemaakt.

Bijkomend heeft u het recht om Korian Belgium te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3 Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming

U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is.

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7 Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, via e-mail naar dpo@korian.be of via de post naar:

Korian Belgium
Ter attentie van de Data Protection Officer
Satenrozen 1B
2550 Kontich.

5.8 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder Korian Belgium ressorteert:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werkt in een andere EU-lidstaat dan België, kan u eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap).

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Korian Belgium u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Korian Belgium voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de Website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

In geen geval kan Korian Belgium dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Daarnaast draagt u de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid wanneer u gebruik maakt van de Website. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de Website op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

Datum laatste aanpassing: december 2022

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.